Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van www.multizoom.nl besteed wordt, is het mogelijk dat onderdelen informatie onvolledig en/of onjuist is. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met de websitebeheerder van Multizoom. In het kader van die ontwikkelingen wordt de homepage regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Ook voor het plaatsen, wijzigen, verwijderen van hyperlinks naar (externe) diensten en/ of sites op de homepage moet contact worden opgenomen met websitebeheerder. Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde onderdelen en foto’s openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. De auteursrechten op de artikelen rust bij de uitgever respectievelijk de auteur van het artikel. Niets uit deze foto’s mag worden opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Multizoom kan er niet voor instaan dat de informatie op het internet geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Multizoom sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de homepage of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen. Multizoom is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de homepage is verkregen. Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

All Rights are reserved ©Multizoom 2015 – 2019